Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky www.daviddvoracek.cz provozuje společnost David Dvořáček s.r.o., IČ: 08036624, DIČ CZ08036624, se sídlem Smiřická 329/44, Hradec Králové, 503 41 a provozovnou Jana Černého 545/48, 50341 Hradec Králové – Věkoše, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod značkou C 43629/KSHK (dále také jako “Správce“), která jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOZOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOZOÚ, přičemž tyto osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu nezbytném pro stanovený účel zpracování

Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, sdělte nám to prosím. Pomůžete nám tak uchovávat Vaše osobní údaje aktuální a v souladu s požadavky příslušných právních předpisů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje poptávajících zpracováváme v tomto rozsahu:

jméno a příjmení

telefonní číslo

e-mailová adresa

bydliště a datum narození, případně rodné číslo (pouze u poptávajících, u kterých dojde k podání návrhu na vklad)

specifikace a fotografie prodávané nemovitosti.

technické údaje, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, či přibližná lokace, aktivita uživatele stránek.

K čemu Vaše osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o poskytování našich služeb, zejména k:

doplnění podstatných informací k předmětu prodeje, pronájmu a okolností, které bychom měli znát;

zjištění informace, kdy bude prodej nebo pronájem pro prodávajícího aktuální;

zkvalitňování designu a funkčnosti stránek na základě toho, co uživatelé na stránkách dělají;

Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše osobní údaje můžeme i po odpadnutí důvodů pro jejich zpracování uvedených výše dále zpracovávat:

pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje (zpravidla zpracování pro účely vedení účetnictví a daňové evidence);

v anonymizované a agregované podobě pro statistické a analytické účely;

pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Zdroje osobních údajů a způsob jejich zpracování

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), z veřejných evidencí (např. katastr nemovitostí), telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, Facebook messenger). Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích a dalších webech (např. Facebook, Bazoš.cz, Sreality.cz)

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky. Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě, a proto je ochrana Vašich osobních údajů technicky a organizačně zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetích zemí, tedy mimo státy Evropské unie. Pokud k takovému předání u některých zpracovatelů dochází, činíme tak jedině v souladu s pravidly a předpisy na ochranu osobních údajů.

Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme a uchováváme potřebné údaje po dobu 10 let, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Základní kontaktní údaje z vyplněného poptávkového formuláře na webových stránkách uchováváme po dobu 24 měsíců od jejich zjištění.

Osobní údaje sdělené poptávajícími, u kterých se nám nedaří ověřit pravost a vážnost vůle využít naši službu dle článku 1. odst. 6. všeobecných smluvních podmínek pro poptávající, automaticky mažeme po 1 měsíci od vyplnění webového formuláře.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

S Vašimi osobními údaji mohou za výše uvedených účelů pracovat naši zaměstnanci. Dále další externí zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Spolupracující zpracovatele si pečlivě vybíráme s ohledem na to, aby Vaše osobní údaje byly vždy v bezpečí a byl zachován stejný standard ochrany Vašich osobních údajů, jaký Vám poskytujeme my.

S vašimi osobními údaji pracují:

  1. jednatel firmy a účetní;
  2. naši realitní makléři;
  3. externí advokátní kancelář;
  4. externí zpracovatelé, kteří nám poskytují:

IT a technické řešení pro webové stránky, poskytovatel e-mailového klienta, poskytovatel služby kontrola změn v katastru nemovitostí, realitní a marketingový online software pro správu realit.

Těmto příjemcům či zpracovatelům zpřístupňujeme Vaše osobní údaje jen v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejich povinnosti. Vaše osobní údaje neprodáváme ani je nezapůjčujeme za úplatu. Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše osobní údaje mohou být na žádost zpřístupněny orgánu veřejné správy.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Externí zpracovatelé či příjemci:

  • WEDOS Internet a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na: https://www.wedos.cz/wp-content/uploads/2019/06/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

  • Realman s.r.o., Družstevní 421/1, 67904 Adamov, IČ: 262 27 461, DIČ: CZ 262 27 461, Zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 38428

podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na: https://www.realman.cz/rm-ochrana-osobnich-udaju

  • RAYNET s.r.o., Hlavní třída 6078/13, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820, DIČ: CZ26843820

podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na: https://cdn.raynetcrm.com/terms/Zasady_ochrany_osobnich_udaju_20180731-1fUAE.pdf

  • Facebook Ireland Limited (služba Facebook Ads), se sídlem 4 Grand Canal Square,

Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko (registrační číslo: 462932);

podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na: https://cscz.facebook.com/about/privacy

  • Google Ireland Limited (služba Google Analytics a DoubleClick), se sídlem Gordon

House, Barrow Street, Dublin 4, D04 E5W5, Irsko (registrační číslo: 368047);

podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na:

https://policies.google.com/privacy

  • Seznam.cz, a.s. (služba Sklik), IČ: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00

Praha 5; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na:

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@daviddvoracek.cz

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@daviddvoracek.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme výše. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčily zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 17.12.2021

Porovnejte nabídky

Porovnat